Артур Агабекян освобожден от должности советника президента Арцахa